ورود به سایت |  10/23/2014 - پنجشنبه 1 آبان 1393
شهردارى تهران
..:: سامانه جستجوی اموات بهشت زهرا ::..
  جستجو
 
نام خانوادگی:   نام: نام پدر:
تاریخ دفن :
از
تا
 
تعداد موارد یافت شده: 170
بهرام خنجري ساداتي
نام پدر: عبدالحسين     تاریخ دفن:27-4-1369     قطعه: 81    ردیف:73   شماره:18
سيدعاشور خنجري ساداتي
نام پدر: سيدفاخر     تاریخ دفن:16-11-1363     قطعه: 99    ردیف:85   شماره:20
زبيده خنجري عليايي
نام پدر: سيدتقي     تاریخ دفن:16-11-1366     قطعه: 104    ردیف:144   شماره:32
نرجس خاتون خنجري عليايي
نام پدر: اسدالله     تاریخ دفن:24-3-1382     قطعه: 219    ردیف:94   شماره:30
رضاعلي خنجري هندچوپ
نام پدر: علي     تاریخ دفن:9-7-1384     قطعه: 206    ردیف:47   شماره:30
ابراهيم خنجري هندچوب
نام پدر: عباسعلي     تاریخ دفن:21-6-1374     قطعه: 66    ردیف:53   شماره:43
احمد خنجري هندچوب
نام پدر: عباسعلي     تاریخ دفن:17-3-1380     قطعه: 102    ردیف:75   شماره:7
اسکندر خنجري هندچوب
نام پدر: حسن     تاریخ دفن:15-12-1371     قطعه: 76    ردیف:132   شماره:59
حسن خنجري هندچوب
     تاریخ دفن:16-7-1359     قطعه: 34    ردیف:110   شماره:20
حسين خنجري هندچوب
نام پدر: يوسف     تاریخ دفن:26-1-1379     قطعه: 237    ردیف:95   شماره:54
رضاعلي خنجري هندچوب
نام پدر: رمضان     تاریخ دفن:20-2-1380     قطعه: 70    ردیف:13   شماره:19
زينب خنجري هندچوب
نام پدر: حسين     تاریخ دفن:14-2-1371     قطعه: 75    ردیف:75   شماره:7
صفيه خنجري هندچوب
نام پدر: عباسعلي     تاریخ دفن:1-3-1385     قطعه: 66    ردیف:57   شماره:23
علي خنجري هندچوب
نام پدر: حسن     تاریخ دفن:16-8-1364     قطعه: 106    ردیف:25   شماره:8
علي خنجري هندچوب
نام پدر: علي     تاریخ دفن:23-6-1371     قطعه: 76    ردیف:62   شماره:54
علي محمد خنجري هندچوب
نام پدر: محمدعلي     تاریخ دفن:16-3-1364     قطعه: 16    ردیف:156   شماره:6
فاطمه خنجري هندچوب
نام پدر: حسين     تاریخ دفن:18-8-1389     قطعه: 70    ردیف:21   شماره:17
محمد رضا خنجري هندچوب
نام پدر: حسن     تاریخ دفن:9-7-1389     قطعه: 222    ردیف:67   شماره:17
محمدحسين خنجري هندچوب
نام پدر: مرادعلي     تاریخ دفن:11-11-1385     قطعه: 66    ردیف:102   شماره:10
محمدرضا خنجري هندچوب
نام پدر: حسن     تاریخ دفن:31-4-1378     قطعه: 241    ردیف:87   شماره:2
شهرداری تهران   شرایط استفاده  اظهارنامه خصوصی
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1393 - 1385