ورود به سایت |  10/23/2014 - پنجشنبه 1 آبان 1393
شهردارى تهران
..:: سامانه جستجوی اموات بهشت زهرا ::..
  جستجو
 
جستجوی بهشت زهرا
وارد کردن نام خانوادگی در این بخش الزامی بوده و بقیه موارد اختیاری است.
در صورت وارد کردن تاریخ، آن را به صورت بازه تاریخی در نظر بگیرید
به عنوان مثال از 1/1/1381 تا 25/10/1384
نام خانوادگی:   نام: نام پدر:
تاریخ دفن :
از
تا
 
شهرداری تهران   شرایط استفاده  اظهارنامه خصوصی
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1393 - 1385